1.    BELGELENDİRME BAŞVURULARININ ALINMASI ve İNCELENMESİ

      1.1. Belgelendirme başvuruları Başvuru Formu ile TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye yapılır.

    1.2.  Başvuru Formu internet sitesinde tüm ilgililere duyurulmuştur. Form, başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalı olarak
TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye elden, e-mail, faks ve kargo gibi araçlarla ulaştırabilir.

    1.3.  TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye ulaşan “Başvuru Formu”, Planlama Sorumlusuna iletilir.
Planlama Sorumlusu başvuru formunu Belgelendirme Müdürüne aktarır.

    1.4.  Belgelendirme Müdürü, başvuru yapan adayın, belgelerinin kontrolünü 2 iş günü içinde yapar.
Belgelendirmenin yapılıp yapılmayacağı kararını verir.

    1.5.  Başvuru gözden geçirilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

Ø     TALMAÇ BELGELENDİRME Personel Belgelendirme bölümünün talep edilen belgeyi verebilecek yetenekte olup olmadığı,

Ø     Başvurulan alanda ilgili Ulusal Yeterliliğin başvuru için ön şartları varsa adayın bu ön şartları taşıdığına dair gerekli evrakların “Başvuru Formu” ile sunulup sunulmadığı,

Ø     Adayların dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olarak makul sınırlar çerçevesinde özel ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağı (örneğin, bedensel engelliler vs. için gerekli olan gereksinimler, MYK’ dan görüş alınarak işleme alınır.)

    1.6.  Başvuru sahipleri Başvuru Formunun ekinde aşağıdaki belgeleri de TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye sunmaktadır:

Ø     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ø     Başvurulan sınavlar için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

Ø     Başvurduğu alanla ilgili ön koşul olması halinde başvuru sahibinin önkoşulu sağladığına dair belgeler

Ø     Belge Kullanım Sözleşmesi ıslak imzalı hali

    1.7.  Adaylar gerekli evraklar bilgisine web sayfası üzerinden de erişebilirler.

    1.8.  Adayın, başvuru sonucunu 5 günü içerisinde telefon/mail/mesaj yolları ile kendisine bildirilir.

    1.9.  Belgelendirme Müdürü, Başvuru formunu kontrol ederken adayın engel durumunu kontrol eder. Adayın engeli var ise başvurunun kabul edilip, edilmemesi konusunda belgelendirme karar vericisinden görüş alınarak başvuru sonuçlandırır ve adaya Planlama Sorumlusu tarafından bilgi verilir.

    1.10. Aday, Başvuru Formuna internet sitesinden de ulaşabilir. Başvurular, elden, e-mail, faks ve kargo ile iletilebilir. E-mail ve faks yolu ile iletilen başvuru formları, en geç ilan edilen son başvuru tarihinden 3 (üç) gün önce ıslak imzalı olarak TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye iletilmelidir.

    1.11. Başvurusu belgelendirme müdürü tarafından onaylanan adayların sınavları en geç 1(ay) içerisinde yapılmaktadır.

2.    SINAVLARIN PLANLANMASI

    2.1.  Sınavların planlanması ve organizasyonu Planlama Sorumlusu tarafından belirlenerek, Belgelendirme Müdürü onaylanır.

    2.2.  Sınav tarihi ve Sınav yeri, Planlama Sorumlusu tarafından belirlenerek, Belgelendirme Müdürü onayladıktan sonra Planlama Sorumlusu tarafından adaylara e-posta veya telefon ile bilgi verilir. Web sayfası ile ilan edilir.

    2.3.  İlan edilen tarihlerdeki sınavlara başvuruların değerlendirilerek kabul edilmesi durumunda başvuru sahibi aday olarak Planlama Sorumlusu tarafından “Sınava Katılacak Aday Listesi” ne kaydedilir.

    2.4.  Teorik sınavlara ve her bir uygulamalı sınava “Sınav Görevlisi Seçme Prosedürü” ne göre bir Sınav Değerlendiricisi ve gözetmen ataması yapılır. Planlama Sorumlusu, sınav Değerlendiricisi ve gözetmenin seçimini yapar. Seçilen Sınav Değerlendiricisi ve gözetmen Planlama Sorumlusu tarafından Belgelendirme Müdürünün onayına sunulur. Belgelendirme Müdürü onayı ile Sınav Değerlendiricisi ve gözetmen atanmış olur.

    2.5.  Sınavların planlanması ve MYK’ya bildirimleri Sınav Süreç Prosedürü içerisinde tanımlanmıştır.

3.    BELGELENDİRME KARARININ VERİLMESİ

    3.1.  Sınav Sonuçları ve sınavlarla ilgili dokümanlar Planlama Sorumlusu dokümanları gözden geçirerek ‘’TLMC.LS.06 Personel Belgelendirme Dosya Kontrol Listesi’’ ni dikkate alarak dosya haline getirir ve Belgelendirme Karar Vericisine iletir. Belgelendirme Karar Vericisi, ilgili Ulusal Yeterliliğin gerekliliklerine, TLMC.FR.71 Belgelendirme Karar Formunda belirtilen ilgili maddeler dikkate alarak uygunluk kontrolleri yapılır. Aşağıda belirtilen ilgili durumlarda uygunluğu kabul edilir.

Ø     Başvuru Formunda bulunan ilgili imza alanları ıslak imzalı olmalı ve başvuru ekleri de eksiksiz olmalıdır.

Ø     Sınav görevlisi atama evrakı TLMC.PR.10 Sınav Görevlisi Seçme Prosedüründe madde 5.2.3 ‘ e belirtilen kriterlere uygun atama yapılmış olmalıdır.

Ø     Sınav yoklama listesinde adayın bilgileri olmalı ve sınav yoklama listesinde adayın ıslak imzası olmalıdır.

Ø     Soru Kitapçığının (Teorik Sınav) adayın şahsına düzenlenmiş olmalı ve adayın kitapçık üzerinde ıslak imzası olmalıdır.

Ø     Cevap Kâğıdı (Teorik Sınav) sınava katılan adayın soru kitapçığına uygun cevap kağıdı olduğunun kontrolü yapılmalıdır.

Ø     Cevap Kâğıdı – Kontrol Listesinin (Mülakat Sınavı) adayın şahsına düzenlenmiş olmalı ve adayın Mülakat soru kitapçığı üzerinde ıslak imzası olmalıdır.

Ø     Cevap Kâğıdı – Kontrol Listesinin (Performans Sınavı) adayın şahsına düzenlenmiş olmalı ve ilgili imza alanları ıslak imzalı olmalıdır.

Ø     Sınav Kamera Kaydının (Teorik / Mülakat Sınav) adayın katılmış olduğu yani MYK tarafından belirlenen ilgili sınav ID’ ye ait olmalı ve TLMC.TL.02 Teorik Sınavı Uygulama Talimatına uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Ø     Sınav Kamera Kaydının (Performans Sınavı) adayın katılmış olduğu yani MYK tarafından belirlenen ilgili sınav ID’ ye ait olmalı ve TLMC.TL.03 Performans Sınavı Uygulama Talimatına uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Ø     Sınav kamera kayıtları izlenilerek TLMC.TL.01 Teorik Ve Performans Sınavı Kamera Kayıt Talimatında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirildi mi kontrol edilmelidir.

Ø     Sınav kamera kayıtları izlenilerek kritik adım olan sınavlarda sınav değerlendiricinin kritik adımlar doğru değerlendirip değerlendirmediği sınav kamera kayıtları izlenilerek kontrol edilmelidir.

    3.2.  Alınan kararlar ‘’TLMC.FR.71 Belgelendirme Karar Formu’’ na ve “TLMC.LS.07 Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ne kaydeder. Belgelendirme Karar Vericisi planlama sorumlusu tarafından verilen ilgili dokümanları kararı alınmış şekilde planlama sorumlusuna iletir. Planlama sorumlusu da Belgelendirme karar vericisi tarafından alınan karara uygun olarak, portal üzerinden sınav sonucun girilmesi için ‘’TLMC.FR.71 Belgelendirme Karar Formu’’ ve “TLMC.LS.07 Belgelendirme Karar Sonuç Listesi” ni Kalite yönetim temsilcisine iletir. Sınav sonuçları İnternet üzerinden açıklanır. Sınav sonuçları itiraz ve şikâyet hakkı saklı kalmak üzere 10 gün içerisinde açıklanır. Adayların TALMAÇ BELGELENDİRME’ yi aramaları durumunda Planlama Sorumlusu tarafından da bilgi verilir. 

4.    BELGELENDİRME KARARINA İTİRAZ

    4.1.  Sınava katılan her aday belgelendirme kararına itiraz edebilir. İtirazlar, kararın adaya bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilir. TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye ulaşan itirazlar “İtiraz ve Şikayet Prosedürü” ne uygun olarak işlem görür.

5.    BELGELERİN HAZIRLANMASI

    5.1.  Belge almaya hak kazananların bilgileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu portalına Kalite Yönetim temsilcisi tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir.

    5.2.  Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Şirket Müdürü tarafından imzalanır ve Planlama Sorumlusu tarafından belge sahiplerine 1 ay içerisinde belgelendirme talep formunda talep ettiği şekilde teslim edilir.

    5.3.  Belgenin geçerliliği TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin internet adresinden veya MYK web sitesinden sorgulanabilir.

    5.4.  Belge sahipleri, imzalamış oldukları “Belge Kullanım Sözleşmesi” şartlarını ve Ulusal Yeterlilikte bulunan şartlara uymakla yükümlüdürler.

    5.5.  Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerde bir değişiklik olduğunda TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye 15 gün içinde haber vermek zorundadır.

6.    BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgelerin geçerlilik süresi, belgelendirme kararının alındığı tarihte başlar ve kapsam dahilinde her ulusal yeterlilik içinde özel olarak belirtilmiş şekildedir.

7.    BELGE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

    7.1.  Geçerlilik süresi dolmamış belgelerde, belge sahibi ile ilgili bilgilerin değişmesi halinde, belge sahibi değişiklikleri gerekli dokümanlarla TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye bildirir. Belge ücreti alınarak belge üzerinde değişikliklerin yapılması için MYK’ya bildirim yapılır ve MYK tarafından belge yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgede, belge numarası değişmez, belgeye revizyon numarası verilir. Yenilenen belge, belge sahibi eski belgeyi TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye iade ettikten sonra teslim edilir.

8.    KAYIP HASARLI YIRTILMIŞ BELGE

    8.1. Kayıp Belge: Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye bildirmesi istenir. Belge masraf karşılığı adaydan temin edilerek, belgenin basımı için MYK’ya istemde bulunulur. MYK tarafından basılıp gönderilen belge Şirket Müdürüne imzalatılarak 1 ay içerisinde belge sahibine gönderilir.

    8.2. Hasarlı ve Yırtılmış Belge: Belgelendirilmiş kişi, belgesinin yırtılması veya hasar görmesi halinde, konu ile ilgili ilanını, dilekçe ile TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye bildirmesi istenir. Belge masraf karşılığı adaydan temin edilerek, belgenin basımı için MYK’ya istemde bulunulur. MYK tarafından basılıp gönderilen belge Şirket Müdürüne imzalatılarak 1 ay içerisinde belge sahibine gönderilir.

 

9.    BİRİM TAMAMLAMA

    9.1.  Sınavdan kısmi başarısız olan ve/veya farklı birimde sınava girmek isteyen veya meslek kapsamında seviyesini yükseltmek isteyen adaylar, başvuru formunu birim tamamlama kısmını doldurarak TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye bildirmesi halinde birim tamamlama hakkına sahiptir.

    9.2.  Yetkilendirilmiş başka bir Kuruluşta daha önce sınava girmiş ve yeterlilik kapsamının hepsinden ve/veya bir kısmından başarısız olmuş, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen süre içerisinde TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye birim tamamlama başvurusunda bulunmuş ise TALMAÇ BELGELENDİRME adaydan ve/veya kuruluştan adayın ulusal yeterliliğe uygun olarak değerlendirmeye alındığının kanıtlarını ister.

    9.3.  TALMAÇ BELGELENDİRME sınav ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında bu kişilerin kanıtlarını da sunması halinde sınava almaktadır. 

10. GÖZETİM

    10.1. TALMAÇ BELGELENDİRME, Gözetim faaliyetlerine ilişkin genel şartlar şöyledir;

Ø     Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterliliklerde, kişinin belgesini düzenlemiş olan Kuruluş tarafından ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır.

Ø     İlgili ulusal yeterlilikte belirtilmiş gözetim dönemlerinde Kuruluş kişiden belgesinin geçerli olduğu süre boyunca ilgili alanda çalıştığını gösterir kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu) talep eder.

Ø     Belgeli kişinin gözetim tarihinden en geç on beş gün içerisinde çalışma kayıtlarını TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye iletmesi gerekir. İletilen kayıtlar TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından incelenir, uygun ve yeterli bulunursa belgenin geçerliliği sürdürülür.

Ø     Belgeli kişinin çalışma kayıtlarını verilen süre içerisinde iletmemesi durumunda TALMAÇ BELGELENDİRME kişinin belgesini, geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alır. Çalışma kayıtlarının belgenin geçerliliği sona ermeden önce iletilmesi ve uygun görülmesi hâlinde kişinin belgesi yeniden geçerli duruma getirilir.

Ø     Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

Ø     Gözetim sonrası tüm askı kararları MYK’ya bildirilir.

    10.2. TALMAÇ BELGELENDİRME, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, Planlama sorumlusu tarafından gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili telefon / mail ya da internet sitesinde yayınlanması suretiyle uyarıda bulunur.

    10.3. Sınav talimatları içinde spesifik olarak Gözetim şartları belirlenmiştir.

11. BELGE YENİLEME

    11.1. TALMAÇ BELGELENDİRME Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

Ø     Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye iletir.

Ø     Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

    11.2. Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunmaktadır. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekmektedir. Geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

    11.3. TALMAÇ BELGELENDİRME belge yenileme işlemlerinin MYK tarafından yayınlanan Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde yürütmektedir. TALMAÇ BELGELENDİRME web sitesinde belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evraklarını yayınlanmaktadır.

    11.4. TALMAÇ BELGELENDİRME belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Bildirim yöntemini web sitesinde duyuru, SMS, elektronik posta v.b şekilde yapmaktadır. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Talep edilmesi hâlinde bildirim yapıldığını gösterir kanıt ve kayıtları MYK’ ya sunar.

    11.5. Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından tanımlı belge yenileme ücretleri ve belge masraf karşılığının TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde TALMAÇ BELGELENDİRME , MYK ‘ya iletir.

    11.6. Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı karar verici tarafından alınmaktadır.

    11.7. Belge Yenileme Başvurusu: Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye yapılmaktadır. Sınavla belge yenileme başvuruları ise TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir YBK’ yada yapılabilir.

    11.8. Başvuru sahibi, TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini TALMAÇ BELGELENDİRME’ e öder. TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları TALMAÇ BELGELENDİRME yetkililerine iletir.

    11.9. Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.

    11.10.  Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

    11.11.  TALMAÇ BELGELENDİRME, başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvuruyu almış ve belge yenileme ön başvurusu MYK’ya bildirmektedir.

    11.12.  Ön başvurusu zamanında MYK’ ya bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanmalıdır.

    11.13.  TALMAÇ BELGELENDİRME belge yenileme başvurusunu yapmış ve ücretini ödemiş kişilerin MYK’ya bildirimini işlemleri evrakları teslim aldıktan sonra en geç 10 (on) iş günü içerisinde yapar.

    11.14.  Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme: TALMAÇ BELGELENDİRME başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini bu prosedür çerçevesinde değerlendirmektedir. Söz konusu değerlendirme ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılayan karar vericiler tarafından yapılmaktadır. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde TALMAÇ BELGELENDİRME başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

    11.15.  TALMAÇ BELGELENDİRME, kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır. Bu karar Belgelendirme Karar Verici tarafından alınmaktadır. Başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

    11.16.  Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

    11.17.  Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

    11.18.   Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

    11.19.  Sınavla belge yenileme: TALMAÇ BELGELENDİRME, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.

    11.20.  Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir.

    11.21.  TALMAÇ BELGELENDİRME, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını PR.011 çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için TALMAÇ BELGELENDİRME belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belirlenmiş belge yenileme ücretleri ve belge masraf karşılığı talep eder.

    11.22.  Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

    11.23.  Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

    11.24.  İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

    11.25.  Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

    11.26.  Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi durumunda belge yenileme faaliyetleri : TALMAÇ BELGELENDİRME kapsamında Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve yetkisi güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. TALMAÇ BELGELENDİRME yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

    11.27.  Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

    11.28.  Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

    11.29.  Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

    11.30.  Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

    11.31.  Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller: TALMAÇ BELGELENDİRME; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme ücreti ve yetki kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri MYK’ya bildirir. Kurumun onaylaması hâlinde belge yenileme ücretleri Kurumun ve TALMAÇ BELGELENDİRME internet sitelerinde yayımlanır.

    11.32.  TALMAÇ BELGELENDİRME Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemede, başvuru sahibinden belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret; kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise TALMAÇ BELGELENDİRME ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını aşamaz.

    11.33.  Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını belge yenileme kararını veren TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin banka hesabına yatırır. TALMAÇ BELGELENDİRME belge yenilemeye hak kazanan kişilerin belge basım talebini MYK’ ya iletmeden önce belge masraf karşılıklarını MYK’nın banka hesabına aktarır. Belge masraf karşılığının hak yatırıldığını gösteren doküman, belge yenilemeye kazanan kişilerin bilgileri ile birlikte Kuruma iletilir. Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

 

12. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE BELGE İPTALİ

    12.1. BELGENİN ASKIYA ALINMASI

    12.1.1. Belgenin askıya alınması şu nedenlerle olabilir:

Ø     Belgelendirilmiş personelin Belge Kullanım Sözleşmesinde yükümlülükleri yerine getirmemesi, Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi, Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya TALMAÇ BELGELENDİRME belgesinin yanlış kullanılması durumlarından bir veya birkaçı tespit edilmesi sonucunda belge askıya alınır.

Ø Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,

Ø     Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Ø     Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak TALMAÇ BELGELENDİRME’ yi eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

Ø     Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

Ø     Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,

Ø     Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi

    12.1.2. TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin belgeyi askıya alma süresi 6 ay’ dır. Bu süre içerisinde askıya alma nedeni olan hususların çözümlenmesi beklenir. Çözümlenememesi durumunda, belge geri çekilir. Belgenin geri çekilme süresi 1 aydır. Bu süre zarfında da herhangi bir düzeltme yapılmaz ise belge iptal edilir. TALMAÇ BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile logo kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 gün içerisinde TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Askıya alma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca TALMAÇ BELGELENDİRME’ nin her türlü hakkı saklıdır. TALMAÇ BELGELENDİRME, belgenin askıya alınması ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Belgelendirme Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

 

    12.2. BELGENİN İPTALİ

    12.2.1. Belgenin askıya alınması maddesinde tanımlanan hususların 6 ay içerinde düzeltilmemesi durumunda belge geri çekilir. Belgeli personele 1 ay süre verilir. Bu süre içerinde de herhangi bir düzeltici işlem başlatmayan Belgeli personelin belgesi iptal edilir.

    12.2.2. TALMAÇ BELGELENDİRME, belgenin iptal kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin iptal edilmesi kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye iade eder.

    12.2.3. Belgesi iptal edilen kişinin belgesi ve eklerini İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir.

    12.2.4. Belgelendirme Karar verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, “Karar Sonuç Listesi” ne kaydedilir ve söz konusu kişi, Planlama Sorumlusu tarafından bilgilendirilir. Durum, belge takip listesine kaydedilir

    12.2.5. TALMAÇ BELGELENDİRME, belgenin iptali ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir.

    12.2.6. Belgesi iptal edilen kişi, yeniden başvurduğunda ilk başvuru prosesi uygulanır.

 

13. ULUSAL YETERLİLİKLERDE DEĞİŞİKLİKLER

    13.1. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından farklı bir uygulamaya karar verilmemesi kaydıyla, Ulusal Yeterliliklerde revizyon olması halinde, mevcut belgelere geçerlilik süresi içinde bir değişiklik yapılmaz.

    13.2. Yeniden belgelendirmeler, yeterliliğin güncel revizyonuna göre gerçekleştirilir.

Burada uygulanacak işlem basamakları;

Ø     Eski ve Yeni Yeterlilik arasındaki farklar çıkarılır,

Ø     Tüm Sınav Materyalleri yeni yeterliliklere uygun hale getirilir,

Ø     Kalite Yönetim Sistemi içerisinde revizyona giren meslekler ile ilgili değişiklikler Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından dokümante edilir.

Ø    Tüm değişiklikler Ölçme Değerlendirme Komitesi onayına sunulur,

Ø     Onay ardından Yönetim Sisteminde gerekli düzenlemeler yapılır.

Ø     Tüm TALMAÇ BELGELENDİRME çalışanlarına bilgilendirme yapılır.

Ø     Belgelendirilmiş kişiler bilgilendirilir.

Ø     Bununla birlikte, talebe bağlı olmaksızın belgelendirme programı web sitesinde kamuya açık halde sunulur.

Ø     Yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleştirilen ilk belgelendirme faaliyetinde uygulamaya konulur.

 

14. PANDEMİ DÖNEMİ

COVİD-19 gibi salgın hastalıkların olması durumunda yukarıda belirtilen süreçlerin yanı sıra oluşturulmuş olan pandemi prosedürü çerçevesinde sınav süreci uygulanılacaktır.

 
"Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnimizdeki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırıyoruz.