1.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

    Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda TALMAÇ Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Ltd. Şti. (TALMAÇ BELGELENDİRME) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’ un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.   TALMAÇ BELGELENDİRME müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için evrak, sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

     TALMAÇ BELGELENDİRME müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için evrak, sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.2.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

       TALMAÇ BELGELENDİRME, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileriniz; sınav ve belgelendirmeye ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek evrakların değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin icrası, hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, firmamız ve iştirakleri TALMAÇ Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Ltd. Şti. (TALMAÇ BELGELENDİRME) ile birlikte pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

    Müşterimiz ile sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası için işlediğimiz veriler Kanun’da öngörüldüğü şekilde istisnaya tabi olacaktır.


3.     KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ

       TALMAÇ BELGELENDİRME, müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini kendisinden, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdedilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.


4.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

        Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve TALMAÇ Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Ltd. Şti. (TALMAÇ BELGELENDİRME) başta olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin. resmi merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır. Kişisel verileriniz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirketimiz anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla paylaşılabilecektir.


5.     KİŞİSEL VERİLERİNİZ SAKLANMASI

        Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.6.     KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

    Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, TALMAÇ BELGELENDİRME’ ye yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler TALMAÇ BELGELENDİRME tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak; Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  Ø  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Ø  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  
Ø   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   Ø  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Ø  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   Ø  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  Ø  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   Ø  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   Ø  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Ş. Urfa Yolu Üzeri Fırat Mah. 507. Sk. Çeysa Serhat Plaza B/Blok No: 13 B İç Kapı No: 15 Kayapınar/ DIYARBAKIR adresine bizzat elden veya noter kanalıyla ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.


"Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnimizdeki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırıyoruz.